SQL VE TSQL DERS 14: CONSTRAINTS ve AUTO INCREMENT

Tabloların içinde yer alan alanlara tanımladığımız constraintler kısıtlama anlamına gelir.

Not Null: Alan boş geçilemez.

Unique: Girilen veriler birbirine benzeyemez.

Primary Key: Not Null ile Unique kriterlerinin ikisini de taşır.

Foreign Key: Başka bir tablodaki kayıtlarla eşleştirmek için

alandaki kayıtların tutarlılığını belirtir.

Check: Alandaki değerlerin belli bir koşulu sağlaması için kullanılır.

Default: Alan için herhangi bir değer girilmemişse, varsayılan olarak

bir değer girmeyi sağlar.

yas int check (yas>0)  

-- 0'dan küçük değer girilemez.

odemeTipi nvarchar(20) Default 'Kredi Kartı'

-- Boş geçilirse Kredi Kartı olarak kaydeder.

-- AUTO INCREMENT

id int IDENTITY(1,1)

-- ilk yazılan 1 başlangıç değerini
-- ikinci yazılan 1 artış sayısını gösterir.