Token – Refresh Token

Öncelikle nuget arayıcığıyla aşağıdaki paketleri yüklüyoruz.

 • Microsoft.AspNet.WebApi.Owin
 • Microsoft.Owin.Host.SystemWeb
 • Microsoft.Owin.Security.OAuth

Startup.cs

public class Startup
   {  
     public void Configuration(IAppBuilder appBuilder)
     {
       try
       {
         HttpConfiguration httpConfiguration = new HttpConfiguration();   
   ConfigureOAuth(appBuilder);

      WebApiConfig.Register(httpConfiguration);
      appBuilder.UseWebApi(httpConfiguration);
    }
    catch (Exception ex)
    {

      throw;
    }
  }

  private void ConfigureOAuth(IAppBuilder appBuilder)
  {
    try
    {
      OAuthAuthorizationServerOptions oAuthAuthorizationServerOptions = new OAuthAuthorizationServerOptions()
      {
        TokenEndpointPath = new PathString("/token"), // token alacağımız path'i belirtiyoruz
        AccessTokenExpireTimeSpan = TimeSpan.FromMinutes(15),
        AllowInsecureHttp = true,
        Provider = new SimpleAuthorizationServerProvider(),
        RefreshTokenProvider = new SimpleRefreshTokenProvider()
      };
      appBuilder.UseOAuthAuthorizationServer(oAuthAuthorizationServerOptions);
      appBuilder.UseOAuthBearerAuthentication(new OAuthBearerAuthenticationOptions());
    }
    catch (Exception)
    {
      OwinResponse response = new OwinResponse();
       response.Context.TraceOutput.ToString();

    }

  }
}

SimpleAuthorizationServerProvider.cs

 public class SimpleAuthorizationServerProvider: OAuthAuthorizationServerProvider
  {
    // OAuthAuthorizationServerProvider sınıfının client erişimine izin verebilmek için ilgili ValidateClientAuthentication metotunu override ediyoruz.
    public override async Task ValidateClientAuthentication(OAuthValidateClientAuthenticationContext context)
    {
      context.Validated();
    }

    // OAuthAuthorizationServerProvider sınıfının kaynak erişimine izin verebilmek için ilgili GrantResourceOwnerCredentials metotunu override ediyoruz.
    public override async Task GrantResourceOwnerCredentials(OAuthGrantResourceOwnerCredentialsContext context)
    {
      // CORS ayarlarını set ediyoruz.
      // CORS domain’ler arası kaynak paylaşımını sağlamaya yarayan bir mekanizmadır. Bir domain’in bir başka domain’in kaynağını kullanabilmesini sağlar.
      context.OwinContext.Response.Headers.Add("Access-Control-Allow-Origin", new[] { "*" });

      // Kullanıcının access_token alabilmesi için gerekli validation işlemlerini yapıyoruz.
      if (context.UserName == "Emre" && context.Password == "123456")
      {
        var identity = new ClaimsIdentity(context.Options.AuthenticationType);

        identity.AddClaim(new Claim("sub", context.UserName));
        identity.AddClaim(new Claim("role", "user"));

        context.Validated(identity);
      }
      else
      {
        context.SetError("invalid_grant", "Kullanıcı adı veya şifre yanlış.");
      }
    }
  }

SimpleRefreshTokenProvider.cs

 public class SimpleRefreshTokenProvider : IAuthenticationTokenProvider
  {

    public async Task CreateAsync(AuthenticationTokenCreateContext context)
    {
      Create(context);
    }

    public void Create(AuthenticationTokenCreateContext context)
    {
      object owinCollection;
      context.OwinContext.Environment.TryGetValue("Microsoft.Owin.Form#collection", out owinCollection);

      var grantType = ((FormCollection)owinCollection)?.GetValues("grant_type").FirstOrDefault();

      if (grantType == null || grantType.Equals("refresh_token")) return;

      //Dilerseniz access_token'dan farklı olarak refresh_token'ın expire time'ını da belirleyebilir, uzatabilirsiniz 
      context.Ticket.Properties.ExpiresUtc = DateTime.UtcNow.AddMinutes(15);

      context.SetToken(context.SerializeTicket());
    }

    public void Receive(AuthenticationTokenReceiveContext context)
    {
      context.DeserializeTicket(context.Token);

      if (context.Ticket == null)
      {
        context.Response.StatusCode = 400;
        context.Response.ContentType = "application/json";
        context.Response.ReasonPhrase = "invalid token";
        return;
      }

      context.SetTicket(context.Ticket);
    }

    public async Task ReceiveAsync(AuthenticationTokenReceiveContext context)
    {
      Receive(context);
    }
  }

TokenController

public class TokenController : ApiController
  {
    [HttpGet]
    [Authorize]
    public List<string> List()
    {
      List<string> orders = new List<string>();

      orders.Add("elma");
      orders.Add("armut");
      orders.Add("erik");

      return orders;
    }
  }

Apiye istek attığımızda henüz token olmadığından hata verecektir. Öncelikle /token diyerek token oluşturuyoruz. Token oluştururken Headers kısmına; Accept : application/json Content-Type : application/x-www-form-urlencoded Body kısmına; grant_type : password username : kullaniciadi password : şifre bilgileri girilip POST olarak çalıştırılmalıdır. Bize dönen Token’ı kopyalayarak bu sefer apiye istek atabiliriz. Apiye istek atarken headers kısmında Authorization: Bearer KOPYALADIĞIMIZ TOKEN şeklinde istek attığımızda sonuç dönecektir.

Bir cevap yazın